Informacje dla pracownikówPoczta IMiO (serwer Multix)

Logowanie do pocztyFormularze do pobrania

Umowy cywilno-prawne

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe wzory dokumentów umów cywilno-prawnych
(Zarządzenie Rektora PW nr 45 z dnia 6.11.2013 r.)
Zarządzenie Rektora nr45/2013

Aktualne druki stanowiące załączniki do Zarządzenia Rektora nr 45/2013
w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło
z osobami fizycznymi (wersje zaktualizowane 15.01.2014 r.)


Umowa zlecenia
Umowa zlecenia bez praw autorskich (krótkoterminowa)
Umowa zlecenia z prawami autorskimi

Umowa o dzieło bez praw autorskich
Umowa o dzieło bez praw autorskich (krótkotrwała)
Umowa o dzieło z prawami autorskimi
Umowa o dzieło z prawami autorskimi (krótkotrwała)
Umowa o dzieło edukacyjne
Umowa o dzieło edukacyjne (z prawami autorskimi)

Protokół odbioru
Protokół odbioru dzieła
Komisja ds. odbioru dzieła
Rachunek
Rachunek autorski

Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS
Kwestionariusz PZ-SAP
Załącznik nr 1 do Umowy
Zestawienie umów zleceń / o dzieło

Formularz ZUS ZUA
Formularz ZUS ZWUA
Formularz ZUS ZZA

Dokumenty związane z przepisami BHP wykorzystywane przy zawieraniu umów o dzieło i umów zlecenia:
Skierowanie na badania
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PW nr 4/2011
Karta instruktażu stanowiskowego dla osób współpracujących Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PW nr 4/2011
Karta oceny ryzyka zawodowego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PW nr 39/2008
Wykaz zagrożeń dla zdrowia i życia na terenie PW Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PW nr 39/2008
Oświadczenie o zapoznaniu się z zagrożeniami Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora PW nr 39/2008
Oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora PW nr 39/2008


Wynagrodzenia
Druki stanowiące załączniki do Zarządzenia Rektora nr 9/2011
w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom PW zwiększonego wynagrodzenia

Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w projekcie lub zadaniu w ramach projektu, w relacji do stawki godzinowej (Załącznik nr 1)
Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia określane w procentach wynagrodzenia zasadniczego (Załącznik nr 2)
Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia określane w kwocie ryczałtowej (Załącznik nr 3)
Stawki godzinowe zwiększenia wynagrodzenia pracowników PW uczestniczących w realizacji projektów lub zadań w ramach projektu (Załącznik nr 4)
Raport miesięczny z godzin przepracowanych w projekcie lub zadaniu w ramach projektu (Załącznik nr 5)Podatki

Kryteria kwalifikacji prac autorskich do odpisów z tytułu kosztów uzysku za 2013 rok

Uchwała nr 81/XLVIII/2013 Senatu P.W. z dn. 22 maja 2013 r.
(uchwała w sprawie określenia czasowego udziału obowiązków nauczycieli akademickich w ramach zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej.)

Zarządzenie nr 22/2010 Rektora P.W. z dn. 20 kwietnia 2010 r.
(zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników PW za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2010 Rektora P.W.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2010 Rektora P.W.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2010 Rektora P.W.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 22/2010 Rektora P.W.

Zarządzenie nr 54/2010 Rektora P.W. z dn. 30 listopada 2010 r.
(zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 22/2010 Rektora P.W. z dn. 20 kwietnia 2010 w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników PW za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich)
Załączniki do Zarządzenia nr 54/2010 Rektora P.W.Formularze zamówień publicznych

Wniosek o udzielenie zamówienia Obowiązuje od lutego 2009 roku (Zał. nr 3 do Zarz. 51/2008 Rektora P.W.)
Wniosek o zakup poza ustawą PZP Obowiązuje od lutego 2009 roku (Zał. nr 2 do Zarz. 3/2009 Dziekana WEiTI)
Pełna treść Zarządzenia nr 3/2009 Dziekana WEiTI w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych na Wydziale Obowiązuje od lutego 2009 rokuDokumenty związane z wyjazdami służbowymi

Wniosek - delegacja za granicę dla osób udających się w ramach podróży służbowych
Wniosek - skierowanie za granicę dla osób wyjeżdżających w celach naukowych i dydaktycznych
Formularz rozliczenia kosztów wyjazdu zagranicznego
Ewidencja przebiegu pojazdu (wyjazd krajowy)
Ewidencja przebiegu pojazdu (wyjazd zagraniczny)
Zamówienie na bilety
więcej informacji na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej P.W.

Lista wypłat diet dla gości zagranicznych
Wniosek w sprawie zawarcia umowy o używanie pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych (zał. 1 do zarz. Rektora P.W. nr 55/2008)
Umowa o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych (zał. 2 do zarz. Rektora P.W. nr 55/2008)
Umowa o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych w podróży służbowej (...) (zał. 3 do zarz. Rektora P.W. nr 55/2008)
Oświadczenie dotyczące używania pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych (zał. 4 do zarz. Rektora P.W. nr 55/2008)Dokumenty księgowe

Dyspozycja przelewu (druk DF-4)
Dyspozycja przelewu za granicę (druk DKD-2)
Dyspozycja sprzedaży czeku bankierskiego (druk DKD-3)Nagrody - wnioski

Wniosek o przyznanie Nagrody Indywidualnej Rektora P.W.
Wniosek o przyznanie Nagrody Zespołowej Rektora P.W.
Wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej Rektora P.W.

Wniosek o przyznanie Nagrody Indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wniosek o przyznanie Nagrody Zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wzór prezentacji do wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Inne

Oświadczenie - "Liczba N"