O Instytucie Mikroelektroniki
i Optoelektroniki


Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki jest kontynuatorem Katedry Radiotechniki utworzonej w 1928 przez prof. Janusza Groszkowskiego, powszechnie uznawanego za twórcę polskiej elektroniki.


Zarys historii IMiO

W 1928 powołana została na Politechnice Warszawskiej Katedra Radiotechniki. Jej kierownikiem został prof. Janusz Groszkowski.

W roku 1963 na bazie Katedry Radiotechniki powstały: Katedra Wysokiej Próżni, której kierownikiem został prof. Janusz Groszkowski oraz Katedra Przyrządów Elektronowych kierowana przez prof. Bohdana Paszkowskiego.

W 1968 r. prof. Alfred Świt, dyrektor jednego z zakładów w katedrze prof. Paszkowskiego przejął kierownictwo istniejącej wcześniej na Wydziale Elektroniki, Katedry Elektroniki Ciała Stałego.

Jako jedna z konsekwencji przemian, które nastąpiły po marcu 1968, na Politechnice Warszawskiej uległy likwidacji katedry. Z połączenia powyższych trzech katedr utworzono w 1970 r. Instytut Technologii Elektronowej P.W., którego kierowanie powierzono prof. Alfredowi Świtowi. Zastępcą Dyrektora ds. naukowych został wówczas prof. Wiesław Woliński zaś Zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych - prof. Jan Hennel. W Instytucie utworzono wówczas następujące zakłady:
 • Zakład Mikroelektroniki (kier.: prof. Alfred Świt)
 • Zakład Optoelektroniki (kier.: prof. Wiesław Woliński)
 • Zakład Lamp Elektronowych (kier.: prof. Jan Hennel)
 • Zakład Techniki Próżniowej (opiekun: prof. Janusz Groszkowski)
 • Zakład Technologii Elektronowej (opiekun: prof. Bohdan Paszkowski)
  W roku 1974 dołączył do nich przeniesiony z Instytutu Maszyn Matematycznych - Zakład Elektronicznych Podzespołów Biernych (kier.: prof. Stefan Okoniewski).

  Instytut stał się wówczas jedną z największych komórek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zatrudniał 230 pracowników. Poza zakładami w jego skład wchodziły: dwa warsztaty mechaniczne, w tym duży warsztat 18-osobowy (kier.: inż. Stanisław Olechno), dwa warsztaty szklarskie i dwie pracownie chemiczne oraz zakład doświadczalny ZOPAP (kier.: dr Krystyn Lewenstein). Działem administracyjnym składającym się z sekretariatu, komórki rachuby, działu zaopatrzenia i aparatury, hali maszyn, biblioteki oraz pracowni ciekłego azotu kierował Brunon Wołosiuk.

  W roku 1987 Instytut Technologii Elektronowej przyjmuje nazwę Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Nazwa ta dotrwała do dzisiaj. Wskazuje ona dwa główne, rozwijane w Instytucie obszary nauki i techniki.

  Dyrektorami Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki byli kolejno: prof. Wiesław Woliński, prof. Stefan Okoniewski, prof. Alfred Świt, prof. Andrzej Pfitzner, prof. Andrzej Jakubowski. Aktualnie Instytutem kieruje prof. Paweł Szczepański.

  Przez 40 lat w Instytucie powstało wiele tysięcy publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, opatentowano i wdrożono wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

  Informacje na temat powstania IMiO przedstawiono na podstawie danych zebranych przez prof. W.Wolińskiego.

  IMiO dzisiaj

  Aktualnie Instytut składa się z pięciu zakładów, w których prowadzone są prace z zakresu:
 • mikro- i nanoelektronicznych technologii półprzewodnikowych (Zakład Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki)
 • układów wysokiej skali integracji VLSI (Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice)
 • układów optoelektronicznych i systemów laserowych (Zakład Optoelektroniki)
 • układów hybrydowych i materiałów elektronicznych (Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych)
 • systemów mikrofalowych i technik przetwarzania obrazu (Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej)

  Instytut stale współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w ramach projektów badawczych z szerokiego zakresu tematycznego. Do dyspozycji są zaawansowane laboratoria badawcze i technologiczne.

  W IMiO prowadzone są studia na 3 stopniach (studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie), które kończy rocznie ok. 70 absolwentów. Część z nich - w ramach programów międzynarodowej wymiany studenckiej. Aktywne są studenckie koła naukowe.

  Kadrę dydaktyczną i naukową stanowią specjaliści z wieloletnim doświadczeniem badawczym i dydaktycznym, wśród nich jest 13 profesorów.

  Instytut od kilku lat aktywnie pozyskuje środki z Unii Europejskiej na inwestycje w rozwój nowoczesnych laboratoriów badawczych. Inwestycje te stawiają IMiO na czele polskich instytucji naukowych pod względem potencjału badawczego w zakresie technologii mikroelektronicznych i optoelektronicznych.


  Sprawozdania Roczne

  Poniżej można pobrać elektroniczne wersje Sprawozdań Rocznych w języku angielskim, prezentujących informacje o działalności Instytutu.

   Annual Report 2009

   Annual Report 2008

   Annual Report 2007

   Annual Report 2006

   Annual Report 2005

  Annual Report 2004

  Annual Report 2003

  Annual Report 2002

  Annual Report 2001

  Annual Report 2000

  Annual Report 1999

  Annual Report 1998