Laboratoria badawcze

Laboratorium Technologii Mikrosystemów
Laboratorium Technologii Mikrosystemów prowadzi prace w zakresie projektowania, konstrukcji, technologii oraz charakteryzacji hybrydowych elektronicznych i optoelektronicznych mikrosystemów przyszłych generacji.

Przeprowadzana w ostatnim czasie rozbudowa laboratorium pozwala na wytwarzanie i charakteryzację mikrosystemów MEMS i MOEMS w oparciu o najnowsze technologie i materiały oraz elementów optoelektronicznych i czujnikowych nowej generacji, przeznaczonych do stosowania w mikrosystemach hybrydowych. Laboratorium zapewnia możliwości wytwarzania prototypów i krótkich serii nowatorskich mikroelektronicznych i optoelektronicznych mikrosystemów grubowarstwowych z zastosowaniem najnowszych technologii.


Laboratorium Systemów Wizji 2D i 3D
Laboratorium Systemów Wizyjnych pozwali na testowanie prototypowych systemów wizyjnych oraz prowadzenie zaawansowanych prac badawczych w dziedzinie metod i algorytmów pozyskiwania, przetwarzania i analizy obrazów dwu i trójwymiarowych zmiennych w czasie. Obszary działalności laboratorium obejmują badania właściwości spektralnych przetworników obrazowych i materiałów akwizycyjnych sceny w układach odbiciowych i transmisyjnych, badania jakości systemów wizyjnych (ekspertyzy i optymalizacja istniejących rozwiązań), opracowywanie nowych technologii pozyskiwania, przetwarzania i wyświetlania obrazów trójwymiarowych oraz rozwój metod przetwarzania i analizy obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego w systemach bezpieczeństwa.

Laboratorium Spektroskopii Laserowej
Laboratorium prowadzi badania z zakresie pomiarów i charakteryzacji nowych dielektrycznych ośrodków laserowych. W laboratorium wykorzystuje się metody spektroskopii optycznej dielektrycznych ośrodków czynnych dla techniki laserowej i telekomunikacji optycznej, a także wykonuje się pomiary i badania generacyjne w materiałach objętościowych, oraz w materiałach o strukturze planarnej i włóknowej.

Laboratorium Fotoniki Mikrofalowej
Laboratorium Fotoniki Mikrofalowej - wysoce wyspecjalizowane laboratorium, zapewniające unikatowe możliwości badawcze i pomiarowe na styku technik fotonicznych i elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik mikrofalowych. Obszar działalności obejmie m.in. badanie elementów, układów oraz systemów elektronicznych i optoelektronicznych w zakresie fal radiowych i w pasmach mikrofalowych, modelowanie i badanie właściwości liniowych i nieliniowych elementów i układów fotoniki mikrofalowej, projektowanie i badania łączy mikrofalowych i optycznych do transmisji danych w systemach pomiarowych i kontrolnych.

Laboratorium Projektowania i Zastosowań Mikroelektronicznych Systemów Scalonych
Laboratorium Projektowania i Zastosowań Mikroelektronicznych Systemów Scalonych umożliwia wykonywanie projektów układów i systemów scalonych nowych generacji przeznaczonych do produkcji w najbardziej zaawansowanych technologiach nanoelektronicznych, a także prowadzenie prac badawczych nad metodami ich projektowania oraz implementacją wyników tych badań w postaci oprogramowania CAD. Nowoczesna zaawansowana aparatura pomiarowa w pracowni testowania i zastosowań układów nanoelektronicznych pozwala na testy i badanie prototypowych układów i systemów scalonych, w tym ultra-szybkich układów cyfrowych, układów bezprzewodowej komunikacji i transmisji danych w zakresie częstotliwości mikrofalowych i układów o ultra-małym poborze mocy. Przewidziana jest możliwość badania układów nieobudowanych (pomiary "on chip") i w obudowach oraz w zastosowaniach (pakiety drukowane lub kompletne urządzenia).

Laboratorium Fotoniki Światłowodowej
Nowo utworzone Laboratorium Fotoniki Światłowodowej umożliwia realizację prac badawczych w zakresie wszechstronnej charakteryzacji i projektowania nowych rozwiązań aktywnych i pasywnych elementów warstwy fizycznej sieci światłowodowych. Docelowy potencjał badawczy Laboratorium pozwoli m.in. na podjęcie szeroko zakrojonych badań światłowodów klasycznych i specjalnych (w tym światłowodów mikrostrukturalnych) pod kątem optymalizacji parametrów transmisyjnych i przede wszystkim tłumienności oraz dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej. Zwiększy również znacząco możliwości charakteryzacji światłowodowych elementów aktywnych - wzmacniaczy i źródeł promieniowania koherentnego, jak również pasywnych i aktywnych elementów optyki zintegrowanej do zastosowań w systemach teletransmisyjnych i czujnikowych.

Laboratorium Przyrządów Mikroelektronki i Nanoelektroniki
W laboratorium prowadzone są prace badawcze nad technologią przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych. Laboratorium wyposażone jest w pomieszczenie wysokiej czystości, tzw. Clean-Room. Prowadzone prace dotyczą m.in.: technologii wytwarzania ultracienkich dielektryków bramkowych dla technologii MOS; metodami plazmowymi i ich zastosowaniem w strukturach; kompatybilnymi z technologią krzemową technologiami wytwarzania krzemowych przyrządów mikromechanicznych. W laboratorium wykonuje się także różnego typu struktury testowe, służące do weryfikacji tworzonych w Instytucie nowych metod pomiarowych, a także eksperymentalnej weryfikacji konstruowanych modeli teoretycznych.

Przeprowadzana w ostatnim czasie rozbudowa pozwoli na uruchomienie i opanowanie dotychczas niedostępnych w Laboratorium technologii suchego trawienia w plazmie chlorowej oraz wytwarzania ultracienkich warstw metalicznych i kompozytowych. Pozwoli to na znaczne poszerzenie tematyki badawczej w zakresie niestandardowych technologii struktur kwantowych, fotoniki krzemowej i struktur MEMS/MOEMS.