Prof. dr hab. inż.
Paweł Szczepański
Dyrektor Instytutu

tel: +48 (22) 234 6066
tel: +48 (22) 234 7533
fax: +48 (22) 234 6063
e-mail: p.szczepanski @ imio.pw.edu.pl
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 239

Jego główne zainteresowania to: badania teoretyczne laserów z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym DFB, laserów falowodowych, laserów z rezonatorem Fabry-Perot, modelowanie struktur laserowych, badania stochastycznych właściwości promieniowania laserowego - szumów nadmiarowych, bistabilności, pracy dyna-micznej oraz badania laserów gazowych i laserów ze zwierciadłem gaussowskim. W 1994 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego.

26 kwietnia 2000 roku uzyskał tytuł profesora. Od 2004 r. Dyrektor ds. naukowych IMiO. W latach 2002-2006 dyrektor naukowy Instytutu Łączności, od 2002 członek Rady Naukowej tego Instytutu. Jest autorem bądź współautorem ok. 300 publikacji, w tym ok. 100 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej. Promotor 7 zakończonych przewodów doktorskich i opiekun ok. 30 prac magisterskich i inżynierskich. Za osiągnięcia badawcze nagradzany przez Rektora PW (1983, 1995), Ministra Edukacji Narodowej (1990) oraz Sekretarza Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (1995). Członek komitetów naukowych konferencji a od 1993 r. wykładowca w międzynarodowej szkole letniej ?International Summer School on Optoelektronics and Microwaves?. Od 1999 r. jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Journal of Telecommunications and Information Technology. Członek Sekcji Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP oraz Optical Society of America SPIE i IEEE. Od 1998 r. znajduje się na oficjalnej liście recenzentów Optical Society of America z dziedziny fizyki laserów i optoelektroniki.