Tematy prac dyplomowych

Opiekunowie i tematy prac dyplomowych proponowane dla studentów studiów I-go stopnia (semestr zimowy 2012/2013) dla specjalności: Elektronika i Inżynieria Komputerowa

Opiekun Tematy prac dyplomowych
Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice
dr inż. Grzegorz Janczyk
 1. Kalibrator modeli elektrycznych tranzystorów MOS
  Opis: Współczesne modele elektryczne tranzystorów zawierają dziesiątki parametrów kalibracyjnych. Celem pracy jest stworzenie programu upraszczającego proces kalibracji tych modeli. Na poziomie pracy inżynierskiej głównym zagadnieniem jest opracowanie spójnego sposobu definiowania parametrów tranzystorów, które będą podlegały kalibracji, jak również opracowanie spójnego sposobu wizualizacji wyników w postaci wykresów (np. charakterystyki prądowo napięciowe, CV itd.) dynamicznie pokazujących zależność określonej charakterystyki od kalibrowanego parametru.
 2. Automatyczna generacja połączeń pomiędzy blokami funkcjonalnymi układu scalonego
  Opis: Celem pracy jest stworzenie programu umożliwiającego poprowadzenie połączeń elektrycznych pomiędzy zadanymi punktami układu scalonego z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań technologicznych zadanego procesu produkcyjnego (sekwencja i przeznaczenie poszczególnych warstw).
dr inż. Zbigniew Jaworski
 1. Wzmacniacz napięciowy o regulowanym wzmocnieniu w technologii CMOS 65 nm
  Opis: Należy zaprojektować schemat elektryczny oraz topografię wzmacniacza.
 2. Model cyklicznego przetwornika C/A
  Opis: Należy opracować model VHDL/Verilog-AMS  cyklicznego przetwornika C/A.
dr inż. Dominik Kasprowicz
 1. Program do automatycznej kalibracji modeli tranzystorów
  Opis: Celem pracy jest przetestowanie kilku heurystycznych algorytmów optymalizacji globalnej (np. optymalizacji rojem cząstek) pod kątem zastosowania do kalibracji modelu tranzystora na podstawie danych pomiarowych. Najlepszy algorytm zostanie zaimplementowany w wybranym przez studenta języku programowania.
 2. Implementacja wybranych algorytmów diagnostyki analogowych układów elektronicznych
  Opis: Celem pracy jest stworzenie programu rozpoznającego uszkodzenie układu analogowego na podstawie jego charakterystyk elektrycznych. Program będzie oparty na jednej z powszechnie wykorzystywanych metod klasyfikacji, np. drzewach decyzyjnych czy sieciach neuronowych.
 3. Implementacja tablicowych modeli tranzystorów w programie Spice
  Opis: Modele tablicowe elementów elektronicznych pozwalają na osiągnięcie dużej dokładności symulacji, a często także jej przyspieszenie. Praca wymaga umiejętności programistycznych (rozbudowa kodu istniejącego symulatora), nie jest natomiast konieczna znajomość zasad działania przyrządów półprzewodnikowych.
mgr inż. Arkadiusz Łuczyk
 1. Implementacja biblioteki funkcji języka C do akwizycji i śledzenia danych nawigacyjnych systemów Galileo i GPS dla scalonego odbiornika GNSS
  Opis: Celem pracy jest opracowanie oprogramowania (w języku C) procesora nawigacyjnego (wielordzeniowego, wielowątkowego typu RISC), który realizować będzie odzyskiwanie sygnałów z segmentu kosmicznego (satelitów nawigacyjnych) poprzez dekodowanie transmisji CDMA/DSSS. W trakcie studiów literaturowych dyplomant zapozna się z programowymi i sprzętowymi metodami akwizycji i śledzenia sygnałów z szeroko-pasmowym rozpraszaniem widma (ang. acquisition and tracking), stosowanymi w obu systemach nawigacyjnych. Następnie wybierze i opracuje algorytmy akwizycji i śledzenia sygnału, które następnie zweryfikuje w środowisku Matlab. W tym celu wykorzysta istniejące już modele torów odbiorczych sygnałów GNSS. Ostatecznie dyplomant zaimplementuje opracowane algorytmy jako zestaw funkcji w języku C dla procesora nawigacyjnego.
 2. Implementacja biblioteki funkcji języka C obliczających współrzędne geograficzne na podstawie pseudoodległości od satelitów systemów Galileo i GPS dla scalonego odbiornika GNSS
  Opis: Celem pracy jest opracowanie oprogramowania (w języku C) procesora nawigacyjnego (wielordzeniowego, wielowątkowego typu RISC) lub niezależnego programu na PC (Linux lub Windows), który realizować będzie obliczanie współrzędnych geograficznych metodą pseudoodległościową (ang. pseudo ranges). W trakcie studiów literaturowych dyplomant zapozna się z programowymi i sprzętowymi metodami rozwiązywania równań liniowych wielu zmiennych stosowanych w nawigacji satelitarnej (zmienno lub stało przecinkowych) i metodami korekcji błędów wyliczania współrzędnych z poprawką jonosferyczną. W pracy wykorzystane również będą dane korygujące z systemu typu SBAS (EGNOS/WAAS) wspomagające nawigację i zwiększające dokładność wyznaczania pozycji. Dyplomant następnie wybierze i opracuje algorytmy, które zweryfikuje w środowisku Matlab. W tym celu wykorzysta istniejące już modele torów odbiorczych sygnałów GNSS. Następnie zaimplementuje opracowane algorytmy jako program wykonywalny.
 3. Implementacja biblioteki funkcji języka C do dekodowania wiadomości nawigacyjnych z satelitów systemów Galileo i GPS dla scalonego odbiornika GNSS
  Opis: Celem pracy jest opracowanie oprogramowania (w języku C) procesora nawigacyjnego (wielordzeniowego, wielowątkowego typu RISC) lub niezależnego programu na PC (Linux lub Windows), który realizować będzie dekodowanie ramek danych z satelitów zawierających wiadomości nawigacyjne o położeniu satelity na orbicie oraz dane pomocnicze (takie jak: czas systemowy, korekty czasu, pozycja orbitalna (ang. ephemeris), dane orbitalne pozostałych satelitów systemu (ang. almanac), status satelity). W trakcie studiów literaturowych dyplomant zapozna się z programowymi i sprzętowymi metodami dekodowania szeregowych strumieni danych w komunikacji CDMA oraz strukturą danych nawigacyjnych najnowszego globalnego systemu nawigacyjnego Galileo oraz zmodernizowanego GPS. Następnie wybierze, opracuje i zaimplementuje dekoder wiadomości nawigacyjnych, jako program wykonywalny.
 4. Projekt strony internetowej laboratorium ADEC
  Opis: Celem pracy jest wybór odpowiednich "technologii internetowych" i zaprojektowanie strony internetowej laboratorium ADEC wraz z systemem rejestracji on-line.
dr inż. Marek Niewiński
 1. System mikro-procesorowy do pomiaru podstawowych wielkości meteorologicznych zrealizowany z wykorzystaniem układu PSoC
  Opis: Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu odczytującego podstawowe parametry takie jak: temperatura powietrza, temperatura gruntu, wilgotność, ciśnienie, moc promieniowania słonecznego i ilość opadów atmosferycznych. Stosując układ typu Programmable System-on-Chip (PSoC - http://www.cypress.com) praca będzie polegała głównie na doborze odpowiednich czujników i wykonania oprogramowania systemu. Temat będzie realizowany z wykorzystaniem systemów operacyjnych rodziny MS Windows. Układ PSoC dostępny u opiekuna pracy.
 2. Karta akwizycji danych analogowo-cyfrowych zrealizowana z wykorzystaniem układu PSoC
  Opis: Celem pracy jest wykonanie funkcjonalnej karty akwizycji danych z wykorzystaniem systemu typu Programmable System-on-Chip (PSoC - http://www.cypress.com), a następnie zbadanie jej parametrów pracy. Dodatkowo w ramach pracy należy stworzyć oprogramowanie sterujące działaniem karty. Temat będzie realizowany z wykorzystaniem systemów operacyjnych rodziny MS Windows. Układ PSoC dostępny u opiekuna pracy.
 3. Projekt i implementacja modułu programistycznego w języku python wspomagającego wykonywanie obliczeń symulatorem SMOCA.
  Opis: Celem pracy jest stworzenie  zbioru funkcji i/lub klas programistycznych wspomagających proces generacji danych wejściowych, wykonania obliczeń symulacyjnych oraz  wizualizacji uzyskanych wyników.
 4. Zastosowanie interpretatora ipython do obliczeń równoległych w obszarze symulacji MC
  Opis: Celem pracy stworzenie środowiska obliczeniowego wspomagającego szacowanie niepewności złożonej metodami MC z wykorzystaniem metod obliczeń równoległych.
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Pfitzner
 1. Projekt dwubramkowego tranzystora polowego o nowej konstrukcji "3D" jako elementu pamięci EPROM
  Opis: Praca obejmuje dobór warunków zapisu i odczytu oraz wybranych parametrów konstrukcyjnych tranzystora VeSFET na podstawie analizy symulacyjnej.
 2. Projekt przerzutnika Schmitta w technologii VeSTIC
  Opis: Praca obejmuje projekt schematu elektrycznego i wybranych parametrów konstrukcyjnych tranzystorów VeSFET ze zwartymi i niezależnie polaryzowanymi bramkami.
 3. Projekt wzmacniacza operacyjnego zbudowanego na tranzystorach VeSFET
  Opis: Praca obejmuje projekt schematu elektrycznego, specyfikację wymagań elektrycznych i dobór konstrukcji wykorzystanych tranzystorów.
 4. Analiza właściwości tranzystora VeSFET pod kątem zastosowania w matrycy czujnikowej
  Opis: Praca obejmuje wybór potencjalnych zastosowań czujnikowych oraz analizę symulacyjną wrażliwości prądu drenu na zmiany ładunku gromadzonego w obszarze jednej z dwóch bramek tranzystora.
doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska
 1. Implementacja w języku VHDL cyfrowego interfejsu JTAG zgodnego ze standardem IEEE 1149.1
  Opis: Celem pracy jest implementacja w języku opisu sprzętu VHDLinterfejsu JTAG według standardu IEEE 1149.1 wraz z podstawowymi komórkami krawędziowymi (ang. Boundary Cell). W trakcie studiów literaturowych dyplomant zapozna się z metodami testowania obwodów drukowanych, ze standardem JTAG oraz jego rozszerzeniami (np. EJTAG dla systemów MIPS). Opracowany model ma być syntezowalny i sprawdzony na drodze symulacji zarówno dla układów ASIC jak
  i FPGA.
 2. Model funkcjonalny rekonfigurowalnej sztucznej sieci neuronowej do klasyfikacji sygnału EKG
  Opis: Układ klasyfikacji sygnału jest elementem toru monitorowania pracy serca pacjenta w czasie rzeczywistym. Jednym ze sposobów rozpoznawania zaburzeń jest zastosowanie sztucznej sieci neuronowej SNN. Praca polega na opracowaniu
  i weryfikacji modelu rekonfigurowalnej sieci (sieci z programowanymi parametrami) na wysokim poziomie abstrakcji (w SystemC) a następnie wygenerowaniu modelu VHDL/Verilog.
 3. Model funkcjonalny transformaty falkowej do ekstrakcji cech sygnału EKG
  Opis: Układ ekstrakcji cech sygnału jest elementem toru monitorowania pracy serca pacjenta w czasie rzeczywistym. Informacje o sygnale, przed poddaniem go procesowi klasyfikacji, muszą być odpowiedni przetworzone, przede wszystkim tak aby minimalizować ilość koniecznych do przetwarzania danych. Proces taki nazywa się ekstrakcją cech i jednym ze sposobów ekstrakcji jest zastosowanie transformaty falkowej (podobnie jak np. przy kompresji obrazów). Praca polega na opracowaniu i weryfikacji modelu transformaty falkowej na wysokim poziomie abstrakcji (w SystemC) a następnie wygenerowaniu modelu VHDL/Verilog.
 4. Implementacja w układzie PSoC detektora szczytu sygnału EKG
  Opis: Układ detekcji szczytu sygnału jest elementem toru monitorowania pracy serca pacjenta w czasie rzeczywistym. Na podstawie detekcji możliwy jest pomiar pulsu pacjenta. Praca polega na zaimplementowaniu 3 typowych technik detekcji w układzie PSoC (Programmable System on Chip - rekonfigurowalny układ zawierający programowalne bloki cyfrowe i analogowe).
 5. Projekt elektryczny filtru szumów sieciowych w sygnale EKG w technologii UMC 90 nm
  Opis: Praca polega na wykonaniu projektu elektrycznego układu i jego weryfikacji poprzez symulacje statystyczne w systemie Cadence (komercyjne oprogramowanie dostępne w IMiO). Filtr jest elementem układu monitorowania pracy serca. Jego charakterystyka wynika z rzeczywistych szumów występujących przy rejestracji sygnału EKG.
 6. Modelowanie szybkości układów w technologii VeSTIC
  Opis: Praca polega na przygotowaniu narzędzia (MatLab, własny program) do obliczeń wybranych parametrów technologii VeSTIC, wykonaniu obliczeń szybkości układu przy użyciu różnych modeli, a następnie wyborze najlepszego modelu dla potrzeb projektowania układów cyfrowych.
 7. Projekt szablonu podręcznika elektronicznego na urządzenia mobilne
  Opis: Celem pracy jest opracowanie aplikacji umożliwiającej tworzenie podręczników dostępnych na urządzeniach mobilnych. W trakcie studiów literaturowych student zapozna się z istniejącymi standardami zarówno opracowywania treści jak i ich odtwarzania poprzez aplikacje mobilne. Następnie w porozumieniu z opiekunem zostanie wybrany standard podręcznika.
prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz
 1. Implementacja biblioteki funkcji przeliczających współrzędne kartograficzne pomiędzy globalnym standardem WGS- 84 a innymi (np. UTM) powszechnie stosowanymi w systemach kartograficznych dla scalonego odbiornika GNSS
  Opis: Celem pracy jest stworzenie programu (język C: Linux/Windows lub wbudowanego), który realizować będzie konwersję współrzędnych wyznaczonych przez odbiornik GNSS na różne standardy kartograficzne. Obecnie stosowanych jest na świecie wiele rodzajów map, które stosują różne punkty referencyjne w zależności od kontynentu, regionu i kraju. Konieczne jest opracowanie funkcji do przeliczania współrzędnych geograficznych pomiędzy standardami z zachowaniem precyzji położenia i czasu. W trakcie studiów literaturowych dyplomant zapozna się z różnymi siatkami i układami współrzędnych stosowanymi na świecie oraz metodami ich przeliczania. Następnie wybierze i opracuje wzory i algorytmy, które zweryfikuje w środowisku Matlab. W tym celu wykorzysta istniejące już modele torów odbiorczych sygnałów GNSS. Następnie zaimplementuje opracowane algorytmy jako program wykonywalny lub aplikację środowiska Matlab.
 2. Implementacja aplikacji graficznej do wizualizacji pozycji geograficznej, pozycji orbitalnych satelitów, czasu pokładowego, błędów oraz jakości odbioru sygnału dla scalonego odbiornika GNSS
  Opis: Celem pracy jest opracowanie programu (Linux/Windows) do wizualizacji w/w danych w postaci stabelaryzowanej, logów i statystyk. Niektóre dane powinny być prezentowane w formie graficznej z odświeżaniem w czasie rzeczywistym. W trakcie studiów literaturowych dyplomant zapozna się ze sposobem działania systemów GNSS oraz interpretacją danych istotnych w precyzyjnej nawigacji satelitarnej. Następnie wybierze technologię/środowisko programistycznie i graficzne, w którym napisze stosowną aplikację (Matlab, C, Visual, Qt, itp.) oraz zaimplementuje program.
 3. Implementacja biblioteki funkcji języka C wyznaczających dokładną pozycję geograficzną metodami fazowymi dla dwusystemowego, czteropasmowego scalonego odbiornika GNSS
  Opis: Celem pracy jest opracowanie oprogramowania (w języku C) procesora nawigacyjnego (wielordzeniowego, wielowątkowego typu RISC) lub niezależnego programu na PC (Linux lub Windows), który realizować będzie obliczanie współrzędnych geograficznych metodami fazowymi na podstawie sygnałów z widocznych satelitów. W trakcie studiów literaturowych dyplomant zapozna się z programowymi i sprzętowymi metodami wyznaczania pozycji geograficznej technikami DGPS i fazowymi z wykorzystaniem geostacjonarnego systemu typu SBAS (EGNOS/WAAS). Następnie wybierze i opracuje algorytmy, które zweryfikuje w środowisku Matlab. W tym celu wykorzysta istniejące już modele torów odbiorczych sygnałów GNSS. Następnie zaimplementuje opracowane algorytmy jako program wykonywalny.
 4. Projekt systemu kontroli wersji dla bazy danych środowiska projektowania CAD z wykorzystaniem SVN (Subversion)
  Opis: Celem pracy jest sprzęgnięcie dostępnego systemu kontroli wersji SVN z bazą danych Open Access przemysłowego systemu projektowania układów scalonych firmy Cadence (platforma Linux). Stworzony system umożliwi kilku inżynierom pracę zespołową nad jednym złożonym projektem scalonego systemu mikroelektronicznego. Dyplomant opanuje ogólnie dostępny system SVN, wewnętrzny język skryptowy Skill (typu Lisp) komercyjnego oprogramowania CAD firmy Cadence oraz gotowe funkcje API zarządzające bazą danych Open Access pod systemem Cadence. Praca będzie realizowana w środowisku Linux.
dr inż. Andrzej Wielgus
 1. Opracowanie symulatora systemów rozmytych z wykorzystaniem symulacji mieszanej w środowiskach CADENCE oraz Matlab/Simulink
  Opis: Praca polega na wykorzystaniu narzędzi CADENCE oraz Matlab/Simulink do mieszanej symulacji systemu rozmytego złożonego z modułów opisanych modelami na różnych poziomach abstrakcji: modele w języku opisu sprzętu Verilog/VHDL oraz modele behawioralne w Matlabie.
 2. Realizacja sterownika rozmytego w układzie PSoC
  Opis: Praca polega na wykonaniu sprzętowej realizacji prostego sterownika rozmytego z wykorzystaniem układu PSoC (Programmable System on Chip - rekonfigurowalny układ zawierający programowalne bloki cyfrowe i analogowe).
 3. Implementacja wybranych algorytmów minimalizacji funkcji rozmytych
  Opis: Działanie systemu rozmytego można opisać za pomocą zestawu funkcji rozmytych. Minimalizacja takich funkcji pozwala zoptymalizować koszt sprzętowej realizacji systemu rozmytego. Ze względu na istotne różnice pomiędzy logiką rozmytą a klasyczną logiką boolowską nie jest możliwe bezpośrednie wykorzystanie bogatego repertuaru programów syntezy logicznej funkcji boolowskich. W literaturze opisano jednak wiele nowych metod syntezy inspirowanych metodami klasycznymi. Celem pracy jest stworzenie programu w języku C lub C++ implementującego kilka wybranych algorytmów minimalizacji funkcji rozmytych oraz porównanie ich własności.
 4. Projekt cyfrowego sterownika rozmytego o architekturze szeregowej w technologii CMOS 90 nm
  Opis: Celem pracy jest stworzenie modelu VHDL oraz synteza układu cyfrowego sterownika rozmytego o architekturze szeregowej. Projekt będzie wykonywany w technologii CMOS 90 nm w środowisku pakietu CADENCE.
 5. Porównanie sprzętowych realizacji wybranych algorytmów dzielenia liczb całkowitych
  Opis: Praca polega na stworzeniu modeli VHDL i przeprowadzeniu syntezy układów realizujących wybrane algorytmy dzielenia liczb całkowitych. Układy należy porównać pod kątem powierzchni, rozpraszanej mocy oraz szybkości działania. Projekt będzie wykonywany w środowisku pakietu CADENCE.
 6. Symulacja rozwarć w cyfrowych bramkach CMOS
  Opis: Praca polega na przeprowadzeniu symulacji elektrycznych zestawu cyfrowych bramek CMOS. Schematy elektryczne bramek należy zmodyfikować w taki sposób, aby zamodelować defekty typu rozwarcie.
dr inż. Adam Wojtasik
 1. Generacja siatek dyskretyzacyjnych dla topografii układu scalonego
  Opis: Opracowanie i implementacja procedury dyskretyzacji równań Poissona i Laplace'a (2 i 3 wymiarowej) służącej do szybkiego modelowania elementów (w tym pasożytniczych) w układach scalonych. Procedura polegać ma na analizie kształtów (płaskich i przestrzennych) w celu efektywnego wkomponowania w zastępczych elementarnych mikroschematów elementów liniowych.
 2. Weryfikacja reguł projektowania topografii układu scalonego
  Opis: Implementacja wybranych algorytmów kontroli reguł projektowania współczesnych układów scalonych z dostosowaniem ich do pracy równoległej i/lub rozproszonej (dla systemów wielordzeniowych i gridów/klastrów komputerowych)
 3. Analiza wpływu rozpraszania jonów w czasie implantacji na działanie scalonych układów analogowych
  Opis: W trakcie procesu implantacji nie wszystkie jony poruszają się prostopadle do powierzchni krzemu - część z nich rozpraszana na granicy wysp dodatkowo zwiększa dozę jonów umieszczaną w części aktywnej układu. Praca ma za zadanie komputerowe przeanalizowanie wpływu tego zjawiska na podstawowe parametry tranzystorów w układzie scalonym
Zakład Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck
 1. Badanie efektów uszkodzeń radiacyjnych - skutków procesów trawienia plazmowego
  Opis: Procesy plazmowe wskutek ich dużej złożoności, która wynika z obecności zarówno efektów czysto fizycznych (bombardowanie wysokoenergetycznymi cząstkami) oraz chemicznych (wzbudzone i zjonizowane cząstki wchodzą w reakcje chemiczne) powodują liczne i różnorodne defekty, które umownie określa się łącznie jako defekty radiacyjne. Ich obecność nie jest mile widziana w przyrządach półprzewodnikowych (także w układach scalonych), gdyż mają one istotny degradujący wpływ na parametry elektryczne układów i indywidualnych przyrządów, ale także na ich niezawodność. Z drugiej strony, współczesne technologie nie mogą istnieć bez takich procesów trawienia, wręcz przeciwnie, pojawia się ich coraz więcej. Aby zminimalizować negatywne skutki tych efektów trzeba poznać ich naturę i skorelować ich występowanie z warunkami procesu trawienia w plazmie. Dopiero wtedy można przystąpić do procesu optymalizacji. Niniejsza praca ma na celu realizację eksperymentalnych badań nad tymi efektami. Skutki te będą definiowane głównie metodami charakteryzacji elektrycznej. W tym celu Dyplomant wytwarzał będzie specjalnie zaprojektowane struktury testowe, a następnie mierzył charakterystyki elektryczne, na podstawie których oceniać będzie i rodzaj i skalę różnego typu uszkodzeń radiacyjnych.
 2. Zastosowanie plazmy w.cz. do modyfikacji właściwości powierzchni podłoży
  Opis: Procesy plazmowe wskutek ich dużej złożoności, która wynika z obecności zarówno efektów czysto fizycznych (bombardowanie wysokoenergetycznymi cząstkami) oraz chemicznych (wzbudzone i zjonizowane cząstki wchodzą w reakcje chemiczne) dają duże możliwości ich wykorzystania do celowego modyfikowania stanu powierzchni podłoży (lub warstw na nich wytworzonych). Oddziaływanie to może mieć charakter zmian strukturalnych (np. amorfizacja struktury), lub chemicznych (zmiana składu - implantacja lub powierzchniowa reakcja chemiczna). Praca ta ma charakter eksperymentalny, technologiczno-pomiarowy. W pracy wykonywane będą testy technologiczne, których skutki będą następnie oceniane przy pomocy różnych metod diagnostyki i charakteryzacji (zarówno elektrycznych, jak i optycznych).
 3. Opracowanie procesu domieszkowania krzemu przez metaliczną maskę samocentrującą
  Opis: Procesy domieszkowania metodą dyfuzji typowo realizowane są w wysokiej temperaturze. Domieszkowanie można także wykonywać wykorzystując wyładowanie plazmowe w.cz. Zastosowanie tych metod w przypadku realizacji technologii samocentrującej wymaga w praktyce (choć z różnych powodów) zastosowania masek metalicznych. W przypadku dyfuzji musi to być metal trudnotopliwy, natomiast w przypadku implantacji z plazmy - trudny do rozpylenia. Praca ta ma charakter eksperymentalny, technologiczno-pomiarowy. W pracy wykonywane będą testy technologiczne, których skutki będą następnie oceniane przy pomocy różnych metod diagnostyki i charakteryzacji.
 4. Opracowanie technologii definiowania niskowymiarowych kształtów w krzemie dla potrzeb fotoniki krzemowej
  Opis: Procesy definiowania kształtów mogą być realizowane za pomocą różnych metod. Praca ma charakter eksperymentalny i ma za zadanie dopasowanie metod litografii i trawienia plazmowego do rodzaju zadania (oczekiwanej wielkości i kształtów obiektu definiowanego). Przewiduje się wykorzystanie fotolitografii optycznej, a w szczególnych przypadkach elektronolitografii. Drugim opracowywanym elementem będzie proces trawienia w plazmie w.cz. W tym przypadku poszukiwane będą związki między parametrami procesu trawienia RIE,  poprawnością odwzorowania kształtu oraz profilem ścian bocznych. Do oceny skutków odwzorowania stosowana będzie obserwacja pod mikroskopami optycznymi, laserowymi (konfokalny) oraz elektronowymi (SEM).
 5. Niskotemperaturowe osadzanie warstw krzemu (metodą PECVD) dla potrzeb fotoniki krzemowej
  Opis: Współczesne technologie wymagają minimalizacji budżetu termicznego w trakcie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych. Stąd rosnąca rola procesów niskotemperaturowych - głównie procesu osadzania wspomaganego plazmą w.cz. - PECVD. Procesy te poprzez pobieranie energii niezbędnej do zachodzenia procesów fizycznych i reakcji chemicznych nie tylko z ciepła dostarczanego wskutek grzania, ale także z plazmy w.cz. stwarzają unikatowe możliwości budowania warstw o strukturze, składzie i formie nieosiągalnych innymi metodami. Praca ta ma charakter eksperymentalny, technologiczno-pomiarowy. Obiektem badań będą przykładowe warstwy krzemowe i izolacyjne. Wytwarzane z użyciem różnych parametrów procesu PECVD warstwy będą następnie charakteryzowane - głownie metodami elektrycznymi (z pomocą struktur testowych) oraz optycznymi (elipsometria spektroskopowa).
dr inż. Jan Gibki
 1. Oprogramowanie laboratoryjne stanowiska do pomiarów statycznych charakterystyk tranzystora bipolarnego w układzie wspólnej bazy (WB)
  Opis: Celem pracy jest napisanie w Środowisku LabWindows/CVI programu umożliwiającego pomiar charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego pracującego w układzie wspólnej bazy. Program powinien zostać uruchomiony na stanowisku pomiarowym w skład którego wchodzi komputer (PC) sterujący za pomocą magistrali GPIB pracą woltomierza Keithley 2000 i zasilacza AMREL 1203.
 2. Opracowanie i oprogramowanie sterowanego mikroprocesorem źródła napięciowego do zastosowań laboratoryjnych
  Opis: Praca ma na celu oprogramowanie mikrokomputera z rdzeniem 8051 wyposażonego w przetwornik cyfrowo-analogowy do realizacji funkcji programowalnego za pomocą interfejsu RS232 zasilacza napięciowego do małej wydajności prądowej. Do realizacji pracy student będzie dysponował odpowiednim zestawem uruchomieniowym.
prof. nzw. dr hab. inż. Lidia Łukasiak
 1. Wyznaczanie wybranych parametrów elektrofizycznych tranzystorów MOS z kanałem germanowym
  Opis: Praca obejmuje pomiary charakterystyk elektrycznych (prądowo-napięciowych i pojemnościowo-napięciowych) tranzystorów MOS z kanałem germanowym oraz wyznaczenie na ich podstawie wybranych parametrów elektrofizycznych (np. napięcie progowe, napięcie płaskich pasm, ruchliwość) oraz ich zmian pod wpływem stresu napięciowego, a także interpretacji uzyskanych wyników.
 2. Charakteryzacja tranzystorów MOS na podłożu SiC metodą pompowania ładunku
  Opis: Praca obejmuje pomiary prądu pompowania ładunku w strukturach MOS wykonanych na podłożu SiC (tranzystorach MOS lub diody z bramką), wyznaczeniu wybranych parametrów (np. średnia gęstość pułapek powierzchniowych, napięcie płaskich pasm i napięcie progowe) oraz ich zmian pod wpływem stresu napięciowego, a także interpretacji otrzymanych wyników.
mgr inż. Józef Maciak
 1. Oprogramowanie laboratoryjnego stanowiska do pomiaru częstotliwości granicznej fß tranzystorów bipolarnych małej mocy i małej częstotliwości
  Opis: Oprogramowanie ma być kompatybilne z nowo zakupionymi generatorami i oscyloskopami firmy Rigol. Realizacja - na istniejącym analogowym stanowisku pomiarowym. Produktem końcowym ma być wydruk zmierzonej charakterystyki ß(f) - z wykresu zostanie określona wartość częstotliwości granicznej fß.
prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak
 1. Charakteryzacja struktury metal-izolator-półprzewodnik na podstawie pomiaru prądu tunelowego Fowlera-Nordheima
  Opis: Zadaniem pomiarowym jest określenie parametrów elektrofizycznych struktury metal-izolator-półprzewodnik na podstawie pomiaru prądu tunelowego Fowlera-Nordheima, porównanie wyników z innymi technikami charakteryzacji struktur MOS, oraz dyskusja założeń i źródeł niedokładności w oparciu o symulacje teoretyczne.
dr inż. Robert Mroczyński
 1. Technologia ultra-cienkich warstw dielektrycznych wytwarzanych metodą PECVD
  Opis: Praca dotyczy opracowania technologii wytwarzania ultra-cienkich (do 10 nm) warstw dielektrycznych za pomocą metody PECVD. Głównym celem pracy będzie wykonanie warstwy tlenko-azotku krzemu (SiOxNy) o jak najlepszych właściwościach elektro-fizycznych. Wykonane tlenko-azotki krzemu zostaną zastosowane jako dielektryki bramkowe w strukturach testowych MIS (przede wszystkim kondensatory), które zostaną poddane charakteryzacji elektrycznej (pomiary charakterystyk pojemnościowo-napięciowych (C-V) oraz prądowo-napięciowych (I-V). Dokonane zostaną także próby korelacji właściwości elektrycznych i strukturalnych warstw SiOxNy.
 2. Utlenianie plazmowe jako metoda wytwarzania ultra-cienkich warstw dielektrycznych na podłożach krzemowych i węgliko-krzemowych
  Opis: W niniejszej pracy zostaną zbadane możliwości wykonania warstw tlenkowych o dobrych właściwościach elektro-fizycznych na podłożach krzemowych i węgliko-krzemowych. Do wykonania warstw dielektrycznych zostanie wykorzystany proces tzw. utleniania plazmowego w tlenie oraz w podtlenku azotu. Właściwości wykonanych układów półprzewodnik/dielektryk charakteryzowane będą poprzez pomiary elektryczne struktur testowych MOS. Dokonane zostanie porównanie uzyskanych parametrów elektrycznych struktur wykonanych na obu podłożach półprzewodnikowych.
 3. Technologia samocentrująca struktur testowych MOS/MIS
  Opis: Praca ma na celu opracowanie ciągu technologicznego struktur testowych MOS w tzw. technologii "samocentrującej" - najczęściej stosowanej w trakcie wytwarzania najbardziej zaawansowanych układów scalonych. Główny punkt niniejszej pracy to wykonanie odpowiedniej jakości układu bramki tranzystora MOSFET, która będzie definiowała kanał przyszłego tranzystora w trakcie procesu domieszkowania. Zostaną przetestowane dwa procesy domieszkowania: wysokotemperaturowa dyfuzja oraz implantacja jonów. Dokonane zostanie porównanie właściwości uzyskanych przyrządów półprzewodnikowych.
 4. Optymalizacja trawienia warstw dielektrycznych o wysokiej przenikalności elektrycznej (tzw. high-k dielectric) w plazmie chlorowej (RIE)
  Opis: W tej pracy zostaną opracowane procesy plazmowego trawienia typu RIE warstw dielektrycznych o wysokiej przenikalności elektrycznej (takich, jak np. tlenek hafnu - HfOx, tlenek aluminium AlOx, czy tlenek cyrkonu - ZrO2). Procesy muszą charakteryzować się bardzo dobrą kontrolą szybkości trawienia warstw oraz dobra jakością odtwarzanych kształtów z maski. Zbadany zostanie wpływ parametrów procesu na skutki trawienia.
 5. Wytwarzanie i charakteryzacja kondensatorów MIM dla zastosowań pamięciowych
  Opis: Struktury MIM (metal-insulator-metal) służą powszechnie do badań warstw dielektrycznych dla zastosowań w pamięciach typu DRAM. Niniejsza praca ma na celu wykonanie struktur testowych typu MIM z dielektrykami o wysokiej przenikalności elektrycznej (tzw. high-k dielectric). Oprócz warstw typu high-k przetestowane zostaną również klasyczne dielektryki, takie jak tlenek krzemu (SiO2) czy azotek krzemu (SixNy). Przeprowadzona zostanie charakteryzacja elektryczna wykonanych struktur testowych oraz ocena wykorzystanych warstw dielektrycznych z punktu widzenia zastosowań w strukturach pamięci półprzewodnikowych.
 6. Optymalizacja wytwarzania i rekrystalizacji warstw amorficznego krzemu dla zastosowań w strukturach pamięciowych
  Opis: Niniejsza praca poświęcona będzie wykorzystaniu warstw amorficznego krzemu (a-Si) wytwarzanego metodą PECVD jako warstwy "magazynującej" ładunek w strukturze dielektryk/ a-Si/dielektryk. Tego typu układy bramki tranzystora MISFET mogą zostać wykorzystane we współczesnych pamięciach półprzewodnikowych typu flash. Głównym celem pracy będzie optymalizacja procesu rekrystalizacji za pomocą wysokotemperaturowego wygrzewania w celu otrzymania warstwy krzemowej o jak najlepszych właściwościach dla aplikacji w strukturach pamięciowych.
 7. Ultra-płytka plazmowa implantacja jonów do podłoży krzemowych
  i węgliko-  krzemowych
  Opis: Celem niniejszej pracy jest opracowanie procesów ultra-płytkiej (do 20 nm) plazmowej implantacji jonów (azotu oraz fluoru) do przypowierzchniowego obszaru półprzewodnika. Rozkład i profile implantowanych jonów będą charakteryzowane poprzez pomiary spektroskopowe. Dokonana zostanie analiza wpływu parametrów procesu implantacji na uzyskiwane wyniki. Zostanie także zbadana stabilność termiczna implantowanych jonów.
 8. Technologia struktur cienkowarstwowych (TFT) z zastosowaniem półprzewodników amorficznych
  Opis: Cienkowarstwowe tranzystory (TFT) oparte na warstwach amorficznego krzemu (a-Si) są najczęściej stosowane jako tranzystory sterujące (przełączające) w aktywnych matrycach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD), jak również w niedawno wprowadzonych na rynek komercyjny matrycach wyświetlaczy opartych o diody organiczne (O)LED. Celem niniejszej pracy jest zbadanie jakości i niezawodności wykonanych struktur TFT z warstwami półprzewodników amorficznych (np. a-Si, ZnO, IGZO).
dr inż. Sławomir Szostak
 1. System do kontroli temperatury i wizualizacji wybranych parametrów układu do badania czujników światłowodowych
  Opis: Praca ma charakter programistyczny. Jej celem jest opracowanie i zrealizowanie w ustalonym języku programowania (C++, C#) algorytmu sekwencji pomiarowej, wizualizacji wybranych parametrów i sposobu ich archiwizacji. Zadaniem dyplomanta będzie zapoznanie się ze specyfiką realizacji sterowanych komputerowo systemów pomiarowych, protokołami komunikacyjnymi z urządzeniami pomiarowymi, implementacja zadanych algorytmów pomiarowych oraz sposobów przetwarzania, wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych.
 2. System do kontroli temperatury i wizualizacji wybranych parametrów rezonatorów mikrofalowych w zakresie niskich temperatur
  Opis: Praca ma charakter programistyczny. Jej celem jest opracowanie i zrealizowanie w ustalonym języku programowania (C++, C#) algorytmu sekwencji pomiarowej, wizualizacji wybranych parametrów i sposobu ich archiwizacji. Zadaniem dyplomanta będzie zapoznanie się ze specyfiką realizacji sterowanych komputerowo systemów pomiarowych, protokołami komunikacyjnymi z urządzeniami pomiarowymi, implementacja zadanych algorytmów pomiarowych oraz sposobów przetwarzania, wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych.
 3. Opracowanie bibliotek graficznych dla wybranych kontrolerów wyświetlaczy graficznych współpracujących z mikrokontrolerami ARM z rodziny STM32
  Opis: Praca ma charakter programistyczny. Jej celem jest opracowanie, zrealizowanie i przetestowanie  bibliotek graficznych dla mikrokontrolerów ARM z rodziny STM32 dla wybranych kontrolerów wyświetlaczy graficznych. Biblioteka ma być napisana w języku C.  Zadaniem dyplomanta będzie zapoznanie się z funkcjami typowej biblioteki graficznej umożliwiającej m. in.  inicjalizację zasobów kontrolera, ustawianie trybów pracy, wyświetlanie punktów, prostych, okręgów, prostokątów, bitmap,  definiowanie fontów, wyświetlanie tekstów. Zdobyta wiedza posłuży do opracowania a następnie przetestowania własnej biblioteki dla wybranych typów kontrolerów wyświetlaczy graficznych.
 4. Projekt strony internetowej Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej
  Opis: Praca ma charakter programistyczny. Jej celem jest wybór odpowiedniej  "technologii internetowych" i  zaprojektowanie strony internetowej Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej zgodnie z otrzymanymi założeniami.
dr inż. Jakub Walczak
 1. Rozwiązanie równań transportu dla struktury tranzystora MOS z wykorzystaniem technologii programowania CUDA
  Opis: Celem pracy jest opracowanie algorytmu i napisanie oprogramowania rozwiązującego wybrane równania modelowania transportu nośników w tranzystorze MOS z wykorzystaniem platformy obliczeń równoległych NVIDIA Cuda na procesorach graficznych Tesla.
Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych
dr inż. Mikołaj Baszun
 1. Analiza efektywności sztucznych sieci neuronowych w zastosowaniu do klasyfikacji danych
  Opis: Opracowanie algorytmów oraz implementacja oprogramowania do klasyfikacjidanych liczbowych i/lub obrazowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych o kilku różnych architekturach, a następnie zbadanie efektywności procesów klasyfikowania danych przy użyciu danych testowych. Dostępna będzie najnowsza wersja matlabowego Toolboxu Neural Network.
 2. System ekspertowy do wstępnej analizy danych medycznych z wykorzystaniem technik wnioskowania rozmytego
  Opis: Opracowanie algorytmów oraz implementacja oprogramowania realizującego zadania systemu ekspertowego służącego do wstępnej diagnozy pacjentów na podstawie wybranych danych pochodzących z badań i pomiarów, przy zastosowaniu technik wnioskowania rozmytego. Dostępna będzie najnowsza wersja matlabowego Toolboxu Fuzzy Logic.
dr hab. inż. Michał Borecki
 1. Charakteryzacja optoelektroniczna właściwości biopaliw przeznaczonych dla  silników Diesla
  Opis: Celem pracy jest opracowanie konfiguracji układu detekcji optoelektronicznej i uproszczonego modelu typu sztuczne sieci neuronowe lub analizy czynnika głównego umożliwiającego klasyfikację stopnia starzenia paliwa. Istnieje możliwość kontynuacji pracy na poziomie magisterskim i doktorskim.
 2. Charakteryzacja optoelektroniczna właściwości biopaliw przeznaczonych dla silników z zapłonem iskrowym
  Opis: Celem pracy jest opracowanie konfiguracji układu detekcji optoelektronicznej i uproszczonego modelu typu sztuczne sieci neuronowe umożliwiającego klasyfikację użyteczności paliwa ze względu na zawartość wody. Istnieje możliwość kontynuacji pracy na poziomie magisterskim. Istnieje możliwość kontynuacji pracy na poziomie magisterskim.
 3. Opracowanie i charakteryzacja głowicy czujników oblodzenia dla samolotów
  z silnikiem odrzutowym
  Opis: Samoloty z silnikiem odrzutowym charakteryzują się dużym poziomem drgań i zakłóceń EM. Opracowana konstrukcja głowicy optoelektronicznej ma się charakteryzować takimi rozwiązaniami aby umożliwić redukcję sygnałów tła i odrzucenie informacji zakłócających np. pochodzących od wody i brudu. Istnieje możliwość kontynuacji pracy na poziomie magisterskim i doktorskim.
 4. Opracowanie konstrukcji modułów elektronicznych filtrów i detektorów RMS
  Opis: Praca dotyczy opracowania i wykonania układu filtrów sprzężonych z detektorami RMS. W układzie mają pracować dwa filtry pasmowo-przepustowe na częstotliwościach 1 i 30kHz tak aby zapewnić maksymalną separację sygnałów. Filtry i detekcja ma być wykonana z wykorzystaniem istniejących układów scalonych. Istnieje możliwość kontynuacji pracy na poziomie magisterskim.
 5. Opracowanie konstrukcji przetworników optoelektronicznych przeznaczonych do detekcji światła modulowanego
  Opis: Praca obejmuje zagadnienia konstrukcji i wykonania układów optoelektronicznych detektorów pracujących z sygnałami modulowanymi i odcinającymi składową stałą. Przewidzianym zakresie należy zbadać praktycznie modele układów pracujących z częstotliwościami akustycznymi i dobrać tak układy filtrująco wzmacniające aby redukcja sygnałów zakłócających w zakresie DC-200Hz w stosunku do pasma pomiarowego 1-30kHz była wystarczająca. Układ ma zapewnić możliwość regulacji wzmocnienia i sprzężenia ze złączem światłowodowym SMA. W tym celu należy wykorzystać dostępne w thorlabs podzespoły mikro-mechaniczne typu S1. Istnieje możliwość kontynuacji pracy na poziomie magisterskim.
 6. Opracowanie układów źródła LED modulowanego sygnałem sinusoidalnym
  Opis: Źródło światła ma współpracować z diodą LED i posiadać wbudowany generator fali sinusoidalnej na częstotliwości 1 i 30kHz. Funkcjonalność źródła ma być zwiększona poprzez wprowadzenie ograniczenia prądu maksymalnego
  i nastawę prądu progowego dolnego. Regulacja prądu źródła dostępna w trakcie pracy dotyczy poziomu szczytowego. Istnieje możliwość kontynuacji pracy na poziomie magisterskim
dr inż. Piotr Firek
 1. Charakteryzacja warstw ta-C do zastosowań w mikroelektronice
  Opis: Praca obejmuje zagadnienia związane z charakteryzacją cienkich warstw węglowych metodami elektrycznymi (C-V, I-V) oraz przy użyciu mikroskopii konfokalnej, elektronowej i sił atomowych.
 2. Wytwarzanie i charakteryzacja warstw tlenku tytanu osadzanego przy użyciu rozpylania magnetronowego
  Opis: Po osadzeniu cienkich warstw tlenku tytanu o różnej zawartości tlenu, należy dokonać ich charakteryzacji metodami elektrycznymi (C-V, I-V) oraz przy użyciu mikroskopii konfokalnej, elektronowej i sił atomowych.
 3. Wykorzystanie lasera do cięcia podłoży krzemowych
  Opis: Praca polega na wyznaczeniu parametrów procesu cięcia laserem w taki sposób, aby uzyskać podłoża krzemowe o jak najmniej uszkodzonych krawędziach, co pozwoli na wycinanie pojedynczych struktur z płytek Si.
prof. nzw. dr hab. Ryszard Kisiel
 1. Montaż struktur SiC do podłoży DBC z wykorzystaniem kompozycji mikro- i nanoproszku Ag
  Opis: Praca dotyczy opracowania elementów technologii montażu struktur SiC (węglika krzemu) do podłoży DBC (ceramika alundowa obustronnie pokryta 200 mikrometrową warstwą miedzi) przy wykorzystaniu mieszanin mikro- i nanoproszków srebra. Opracowane elementy technologii powinny umożliwić ciągłą pracę przyrządów w temperaturach do 350 st.C. Badany będzie między innymi wpływ rodzaju metalizacji na SiC oraz DBC na użytkowe charakterystyki struktur SiC (charakterystyki I-V).
 2. Badanie właściwości użytkowych połączeń elektrycznych typu flip-chip w diodach SiC
  Opis: Praca dotyczy wykonania połączeń typu Flip chip miedzy kontaktami diód SiC a kontaktami podłoża ceramicznego oraz zbadania obciążalności prądowej tak wykonanych połączeń w podwyższonych temperaturach. Po ustaleniu optymalnych warunków wykonywania połączeń niezbędne będzie wykonanie prób starzeniowych takich połączeń w temperaturze 350°C.
prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka
 1. Opracowanie metody pomiaru ferroelektryków w rezonatorach cylindrycznych TE01n
  Opis: Praca dotyczy pomiarów małych próbek ferroelektrycznych w kształcie walca lub płaskiego dysku w paśmie częstotliwości mikrofalowych przy użyciu rezonatora cylindrycznego rodzaju TE01n. Poza oprogramowaniem w środowisku MATLAB planowane są eksperymenty z wykorzystaniem analizatora sieci mikrofalowych.
dr inż. Stanisław Pietruszko
 1. Badanie wpływu działania systemu nadążnego na uzysk energii systemu fotowoltaicznego
  Opis: Wykonanie przeglądu stosowanych algorytmów podążania systemów fotowoltaicznych za Słońcem. Analiza rocznego napromieniowania słonecznego na płaszczyznę horyzontalną, płaszczyznę ustawioną pod kątem optymalnym i podążającą za Słońcem oraz obliczeń teoretycznych. Opracowanie i analiza wyników pracy systemu nadążnego. Odpowiedź na pytanie czy uzysk energetyczny jest większy niż energia włożona w ruch trackera.
 2. Analiza pracy systemów fotowoltaicznych na dachu i fasadzie Gmachu Inżynierii   Środowiska
  Opis: W ramach pracy zostanie dokonana analiza uzyskanych wyników z długoterminowej pracy dwóch niezależnych systemów fotowoltaicznych, różniących się między sobą kątem nachylenia płaszczyzny zamontowanych modułów. Badaniom podlegać będą wyniki pracy testowanych systemów za okres po grudniu 2009 r. Praca ta jest zawsze bardzo pracochłonna. Wymaga ona na wstępie wykonania ręcznej weryfikacji błędów pomiarowych poprzez filtrację bazy danych. Czynność ta nie poddaje się procesowi automatyzacji oraz wymaga posiadania dużej wiedzy technicznej; dokładnego zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych, zachodzących podczas konwersji PV; szczegółowej znajomości budowy monitorowanego systemu PV.
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
 1. Technologie grubowarstwowe na potrzeby elastycznej elektroniki
  Opis: Wytwarzanie i charakteryzacja warstw materiałów dielektrycznych i półprzewodnikowych na podłożach organicznych. Porównanie właściwości tych warstw z wytwarzanymi na podłożu SiC. Ocena odporności na stresy mechaniczne warstw.
 2. Warunki łączenia materiałów na potrzeby elektroniki zintegrowanej
  Opis: Na podstawie analizy literaturowej i prac własnych Zakładu należy opracować technologiczne założenia wytwarzania i właściwości warstw dielektrycznych i półprzewodnikowych na podłożach Si i SiC na potrzeby elektroniki zintegrowanej i fotoniki.
 3. Technologia struktur na podłożu SiC z warstwami amorficznymi i polikrystalicznymi SiC
  Opis: Opracowanie założeń wytwarzania metodami plazmowymi warstw amorficznych i polikrystalicznych SiC na podłożu monokrystalicznym SiC. Wykonanie prób technologicznych i podstawowa charakterystyka elektroficzna wytworzonych struktur.
 4. Analiza elektrofizycznych właściwości warstw grafenowych
  Opis: Wykonanie pomiarów charakterystyk elektrycznych warstw grafenowych przy zastosowaniu różnych rodzajów kontaktów elektrycznych. Ocena przydatności metod pomiarowych stosowanych w laboratorium Zakładu do badań elektrycznych grafenu.
dr inż. Mateusz Śmietana
 1. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw azotu i tlenku-azotu krzemu na potrzeby struktur światłowodowych
  Opis: Praca będzie obejmowała zagadnienia z zakresu technologii plazmowego osadzania cienkich warstw azotku i tlenko-azotku krzemu. Dyplomant zapozna się z techniką otrzymywania wspomnianych warstw i ich charakteryzacji z punktu widzenia aplikacji w nowoczesnych czujnikowych strukturach światłowodowych.
 2. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw tlenków przewodzących na potrzeby struktur światłowodowych
  Opis: Praca będzie obejmowała zagadnienia z zakresu technologii osadzania cienkich warstw tlenków przewodzących z wykorzystanie techniki rozpylania magnetronowego. Dyplomant zapozna się z techniką otrzymywania wspomnianych warstw i metodami ich charakteryzacji z punktu widzenia aplikacji w nowoczesnych czujnikowych strukturach światłowodowych.
 3. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw węglowych na potrzeby struktur światłowodowych
  Opis: Praca będzie obejmowała zagadnienia z zakresu technologii osadzania cienkich warstw węglowych (diamentopodobnych) otrzymywanych z wykorzystaniem technik plazmowych. Dyplomant zapozna się z techniką otrzymywania wspomnianych warstw i metodami ich charakteryzacji z punktu widzenia aplikacji w nowoczesnych czujnikowych strukturach światłowodowych.
 4. Opracowanie technologii otrzymywania długookresowych siatek światłowodowych (LPG) z wykorzystaniem mikroobróbki laserowej
  Opis: Praca będzie obejmowała zagadnienia z zakresu opracowania technologii wytwarzania struktur długookresowych siatek światłowodowych (ang. Long-period Grating) z wykorzystaniem periodycznej modyfikacji światłowodu za pomocą techniki mikroobróbki laserowej. Dyplomant zapozna się z techniką otrzymywania wspomnianych struktur i ich badania z punktu widzenia aplikacji jako nowoczesnych struktur czujnikowych.
 5. Opracowanie technologii wytwarzania nanorezonatorów Fabry-Perot na potrzeby czujników światłowodowych
  Opis: Praca będzie obejmowała zagadnienia z zakresu technologii wytwarzania cienkich warstw, o ściśle zdefiniowanych właściwościach, na powierzchni czołowej włókna światłowodowego. Dyplomant zapozna się z techniką otrzymywania wspomnianych struktur i ich badania z punktu widzenia aplikacji jako nowoczesnych struktur czujnikowych.
 6. Opracowanie technologii wytwarzania czujników światłowodowych z pokryciami cienkowarstwowymi
  Opis: Praca będzie obejmowała zagadnienia z zakresu opracowania technologii wytwarzania cienkich warstw na powierzchni bocznej włókien światłowodowych. Dyplomant zapozna się z techniką otrzymywania wspomnianych struktur i ich badania z punktu widzenia aplikacji jako nowoczesnych struktur czujnikowych.
dr inż. Aleksander Werbowy
 1. Wytwarzanie i charakteryzacja struktur MIS z SiC w roli podłoża półprzewodnikowego
  Opis: Celem pracy jest wykonanie i charakteryzacja struktur MIS z węglikiem krzemu w roli podłoża półprzewodnikowego oraz kilkudziesięcionanometrowej grubości warstwami wybranych materiałów o szerokiej przerwie energetycznej i dużej stałej dielektrycznej k w roli dielektryka. Osiągnięcie celu pracy wymaga opanowania metod kontrolowanego nanoszenia warstw dielektrycznych o założonych parametrach szeroką gamą technik (PA CVD, PVD, utlenianie termiczne). Jakość struktur (a więc i samej technologii) będzie weryfikowana poprzez ich wszechstronną charakteryzację metodami elektrycznymi (C-V, I-V), a także przy użyciu mikroskopii konfokalnej, elektronowej i sił atomowych.
Zakład Optoelektroniki
dr inż. Marcin Kaczkan
 1. Model przejść optycznych w dielektrycznych ośrodkach laserowych
  Opis: Praca ma na celu stworzenie aplikacji służącej do modelowania przejść optycznych w dielektrykach domieszkowanych jonami ziem rzadkich. W oparciu o parametry wejściowe opisujące właściwości jonów aktywnych i matrycy dielektrycznej możliwe będzie obliczenie różnych parametrów spektroskopowych systemu dielektryk + domieszka (np. prawdopodobieństwa przejść optycznych czy czasy życia poziomów wzbudzonych)
 2. Charakteryzacja spektroskopowa hybrydowych struktur eutektycznych TiO2-MnTiO3 i TiO2-SrTiO3 domieszkowanych jonami Pr3+
  Opis: Praca ma na celu zbadanie właściwości spektroskopowych jonów Pr3+ w dwufazowych materiałów eutektycznych TiO2-MnTiO3 i TiO2-SrTiO3 . Materiały tego typu zawierają dwie różne fazy krystaliczne (TiO2 i MnTiO3), które "przeplatają" się wzajemnie w skali mikro i nano. Praca polegać będzie na wykonaniu serii pomiarów laboratoryjnych, uporządkowaniu i opisaniu wyników przeprowadzonych eksperymentów.
 3. Charakteryzacja spektroskopowa kryształów MnTiO3: Pr3+ i SrTiO3:Pr3+
dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
 1. Opracowanie środowiska graficznego (GUI) do wizualizacji i analizy rozkładów pola w krysztale fotonicznym metodą FDTD
  Opis: Celem pracy jest stworzenie programu komputerowego z graficznym interfejsem użytkownika, służącego do wizualizacji i analizy przerwy fotonicznej w dwuwymiarowym krysztale fotonicznych. W stworzonej aplikacji użytkownik wybiera typ struktury fotonicznej oraz podaje jej parametry. Po tym program (wykorzystujący do obliczeń metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu z ang. Finite Difference Time Domain - FDTD) wizualizuje wyniki obliczeń w postaci wykresów dyspersyjnych - zależności częstotliwości od wartości wektora falowego. Charakterystyki obrazujące fotoniczną przerwę zabronioną są przedstawione odpowiednio dla modów TE i TM. Ponadto, praca powinna zawierać porównanie otrzymanych charakterystyk z wynikami z literatury celem weryfikacji programu. Stworzona aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika zostanie wykorzystana do ćwiczeń laboratoryjnych w ramach przedmiotów prowadzonych w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.
 2. Opracowanie środowiska graficznego (GUI) do wizualizacji i analizy rozkładów pola w jednowymiarowym krysztale fotonicznym metodą macierzy transferu
  Opis: Celem pracy jest stworzenie programu komputerowego z graficznym interfejsem użytkownika, służącego do wizualizacji i analizy rozkładów pola w jednowymiarowym krysztale fotonicznym. W stworzonej aplikacji użytkownik wybiera typ światłowodu i parametry struktury fotonicznej. Po tym program (wykorzystujący do obliczeń metodę macierzy transferu z ang. Transfer Matrix Method - TMM) wizualizuje wyniki obliczeń w postaci wykresów. Charakterystyki obrazujące rozkład pola są przedstawione odpowiednio dla modów TE i TM o różnym rzędzie. Ponadto, praca powinna zawierać porównanie otrzymanych charakterystyk z wynikami z literatury celem weryfikacji programu. Stworzona aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika zostanie wykorzystana do ćwiczeń laboratoryjnych w ramach przedmiotów prowadzonych w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.
dr inż. Ryszard Piramidowicz
 1. Laser włóknowy zasilany promieniowaniem słonecznym
  Opis: Głównym celem pracy jest zaprojektowanie, uruchomienie i zbadanie parametrów lasera włóknowego zasilanego za pomocą promieniowania słonecznego. Zakres pracy obejmuje analizę parametrów i badanie podzespołów fotowoltaicznych oraz fotonicznych, zaprojektowanie układu lasera włóknowego zasilanego za pomocą paneli fotowoltaicznych oraz jego uruchomienie i zbadanie podstawowych parametrów generacyjnych oraz wydajnościowych.
 2. Układ zautomatyzowanego przestrajania parametrycznego generatora promieniowania laserowego
  Opis: Głównym celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie układu przestrajania długości fali parametrycznego generatora promieniowania laserowego (OPO), wykorzystywanego w laboratorium spektroskopii laserowej IMiO. Zakres pracy obejmuje zapoznanie się z budową OPO, opracowanie koncepcji układu przestrajania długości fali oraz jego wykonanie i przetestowanie. Wynikiem pracy będzie w pełni funkcjonalny układ OPO z opcją zautomatyzowanego przestrajania długości fali.
 3. Układu pomiarowy do badań długoczasowej fluorescencji materiałów optycznych
  Opis: Celem pracy jest opracowanie i uruchomienie układu pomiarowego do pomiarów czasu życia próbek luminoforów o długich czasach życia fluorescencji. Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie elementów układu pomiarowego oraz jego integrację z modułowym układem spektrofluorymetrycznym, będącym w dyspozycji laboratorium, przygotowanie oprogramowanie elementów aktywnych układu (sterowników przesłon, sterownika diody wzbudzającej) oraz opracowanie układu akwizycji danych pomiarowych z detektorów i przetestowanie systemu. Wynikiem pracy będzie moduł do pomiarów długich czasów życia fluorescencji, zintegrowany ze stanowiskiem spektrofluorymetrycznym. Wyniki pracy mogą być podstawą publikacji lub komunikatu konferencyjnego.
 4. Budowa i optymalizacja warunków pracy wzmacniacza światłowodowego EDFA
  Opis: Głównym celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie układu telekomunikacyjnego wzmacniacza optycznego EDFA. Zakres pracy obejmuje zapoznanie się z budową EDFA, opracowanie koncepcji układu wzmacniacza oraz jego wykonanie i przetestowanie. Wynikiem pracy będzie w pełni funkcjonalny wzmacniacz EDFA na pasmo C lub L telekomunikacji światłowodowej, przystosowany do współpracy z systemami ze zwielokrotnieniem falowym. Przewiduje się publikację wyników pracy w postaci komunikatu konferencyjnego.
 5. Światłowodowy sumator mocy optycznej do zastosowań w laserach włóknowych dużej mocy - technologia i wykonanie
  Opis: Głównym celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie światłowodowego sumatora mocy. Zakres pracy obejmuje zapoznanie się z unikatową w skali światowej laboratoryjną spawarką 3SAE LDS II, opracowanie koncepcji wykonania sumatora mocy (np. 7x1) oraz jego wykonanie i zbadanie parametrów. Wynikiem pracy będzie opracowana technologia wytwarzania sumatorów mocy optycznej do zastosowań w laserach światłowodowych dużej mocy oraz demonstrator takiego sumatora. Przewiduje się publikację wyników pracy w postaci komunikatu konferencyjnego.
 6. Badania materiałów kobaltowych do zastosowań w modulatorach dobroci laserów na zakres "bezpieczny dla wzroku"
  Opis: Głównym celem pracy jest zbadanie właściwości optycznych nowej generacji nieliniowych absorberów na bazie materiałów ceramicznych domieszkowanych kobaltem do zastosowań w układach modulacji dobroci laserów ciała stałego na zakres bliskiej podczerwieni "bezpiecznej dla wzoku" (ok. 1,5 um). Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie układu pomiarowego oraz badania i modelowanie procesów absorpcji nieliniowej w materiałach kobaltowych, jak również określenie ich przydatności do zastosowań w układach modulacji dobroci. Badania realizowane będą we współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych ITME. Przewiduje się publikację wyników pracy w postaci komunikatu konferencyjnego i/lub artykułu naukowego.
 7. Zdalne systemy pomiarowe - reflektometria optyczna OTDR
  Opis: Głównym celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie układu zdalnego dostępu do reflektometru optycznego OTDR (pod kątem przygotowania ćwiczenia studenckiego dla studentów studiów zdalnych). Zakres pracy obejmuje zapoznanie się z podstawami reflektometrii OTDR oraz wybranymi typami reflektometrów, opracowanie koncepcji oraz zaprojektowanie i przygotowanie w środowisku Labview systemu zdalnego udostępniania OTDR oraz zestawu modułów treningowych. Przewiduje się, że wyniki pracy zostaną opublikowane w postaci komunikatu konferencyjnego.
prof. dr inż. Paweł Szczepański
 1. Generacja promieniowania w laserach ramanowskich wykonanych na platformie krzemowej
  Opis: W pracy przewiduje się opracowanie programu pozwalającego na uzyskiwanie charakterystyce pracy dla falowodowych laserów ramanowskich. Do rozwiązania równań ruchu wykorzystana będzie metoda bilansu energetycznego oraz przybliżenia progowego. Rozwiązania powinny uwzględniać efekty nieliniowe występujące w rozpatrywanym ośrodku oraz określać wpływ parametrów na sprawność energetyczną rozpatrywanej struktury.
 2. Generacja promieniowania w laserach z ośrodkiem w postaci dwuwymiarowego kryształu fotonicznego
  Opis: W pracy przewiduje się uzyskanie charakterystyk progowych laserów posiadających ośrodek aktywny w postaci dwuwymiarowego kryształu fotonicznego. Uzyskanie odpowiednich wymaga rozwiązania równań różniczkowych, tzw. równań modów sprzężonych, sformułowanych dla struktury laserowej posiadającej określoną symetrie komórki elementarnej.
dr inż. Anna Tyszka-Zawadzka
 1. Opracowanie środowiska graficznego (GUI) do wizualizacji i analizy właściwości statystycznych światła w laserach z fotoniczną przerwą zabronioną
  Opis: Praca ma charakter teoretyczny i obejmuje analizę własności statystycznych światła w laserze Fabry-Perot z ośrodkiem aktywnym w postaci jednowymiarowego kryształu fotonicznego. Celem pracy jest stworzenie programu komputerowego do analizy numerycznej fluktuacji natężenia pola modu laserowego w funkcji parametrów struktury oraz geometrii kryształu fotonicznego.
 2. Opracowanie środowiska graficznego (GUI) do wizualizacji i analizy gęstości stanów w różnego typu mikrownękach optycznych
  Opis: Celem pracy jest stworzenie programu komputerowego z graficznym interfejsem użytkownika, służącego do wizualizacji i analizy gęstości stanów w różnego typu mikrownękach optycznych. Program ten ma umożliwić badanie wpływu parametrów wnęki optycznej na gęstość stanów, a tym samym szybkość emisji spontanicznej.
dr inż. Piotr Warda
 1. Opracowanie w środowisku LabVIEW aplikacji obsługującej pomiary wyładowczych źródeł promieniowania elektromagnetycznego
  Opis: W Zakładzie Optoelektroniki wykorzystywana jest aparatura do pomiaru widm promieniowania elektromagnetycznego z monochromatorem w którym elementem dyspersyjnym jest pryzmat. Stanowisko służy do pomiaru widm źródeł wyładowczych. Celem pracy jest opracowanie aplikacji, stworzonej w oprogramowaniu LabVIEW, umożliwiającej obsługę procesu pomiarowego na tym stanowisku.
 2. Opracowanie w środowisku LabVIEW aplikacji obsługującej pomiary półprzewodnikowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego
  Opis: W Zakładzie Optoelektroniki wykorzystywana jest aparatura do pomiaru widm promieniowania elektromagnetycznego z monochromatorem w którym elementem dyspersyjnym jest siatka dyfrakcyjna. Stanowisko służy do pomiaru widm źródeł półprzewodnikowych. Celem pracy jest opracowanie aplikacji, stworzonej w oprogramowaniu LabVIEW, umożliwiającej obsługę procesu pomiarowego na tym stanowisku.
Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej
dr inż. Piotr Garbat
 1. Implementacja sprzętowa algorytmu przetwarzania obrazów prążkowych
  Opis: Praca polega na realizacji modułu przetwarzania obrazów interferencyjnych na poziomie języka VHDL oraz uruchomienie w układzie FPGA. Projekt obejmuje analizę metod przetwarzania obrazów interferencyjnych, zaprojektowanie wybranego algorytmu oraz weryfikacja uzyskanych wyników, sprawdzenie efektywności działania.
 2. Przetwarzanie obrazów w technikach Background-Oriented Schlieren (BOS)
  Opis: Celem pracy jest analiza metod i algorytmów przetwarzania i analizy obrazów dla potrzeb systemów BOS i PIV. Zadaniem studenta jest zapoznanie się z w.w. algorytmami, implementacja wybranych algorytmów w postaci biblioteki "dll" oraz weryfikacja uzyskanych wyników. Aplikacja powinna być zrealizowana w języku C/ C++.
 3. Analiza obrazów polaryzacyjnych
  Opis: Celem pracy jest zaimplementowanie i weryfikacja wybranych metod (algorytmów) analizy obrazów dla potrzeb obrazów wielomodalnych zawierających informację o stanie polaryzacji. Aplikacja powinna być zrealizowana w języku C/ C++. Projekt obejmuje weryfikację uzyskanych wyników, sprawdzenie efektywności działania, oraz ocenę przydatności.
 4. Implementacja algorytmów przetwarzania obrazów "polaryzacyjnych" dla systemów wbudowanych opartych na architekturze ARM
  Opis: Celem pracy jest zaprojektowanie i weryfikacja modułu przetwarzania obrazów polaryzacyjnych z wykorzystaniem układów z rodziny ARM Cortex M4/A8/A9. Aplikacja powinna być zrealizowana w języku C/ C++. Projekt obejmuje analizę metod przetwarzania obrazów polaryzacyjnych, zaprojektowanie wybranych algorytmów oraz weryfikacja uzyskanych wyników, sprawdzenie efektywności działania.
 5. Mikroprocesorowy układ sterowania filtrami LC z interfejsem USB
  Opis: Celem pracy jest zaprojektowanie i weryfikacja układu sterowania filtrami ciekło krystalicznymi. Projekt obejmuje: opracowanie układu, opracowanie oprogramowania oraz wykonanie prototypowego urządzenia.
 6. Interfejs dla przetworników CMOS/CCD Aptina
  Opis: Celem pracy jest opracowanie i wykonanie układu z wykorzystaniem (MCU/FPGA) będącego interfejsem pomiędzy wybranymi detektorami CMOS firmy Aptina a zestawem rozwojowym ALTERA Cylconekcja  III Video Dev.
 7. Opracowanie środowiska graficznego do stanowiska pomiarowego przetworników optoelektronicznych
  Opis: Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji graficznej do zautomatyzowanych pomiarów przetworników optoelektronicznych. Projekt obejmuje opracowanie: modułu sterowania urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi (GPIB, RS232/USB), modułu analizy i wizualizacji zgromadzonych danych.
 8. Rejestracja i przetwarzanie obrazów w zakresie THz z wykorzystaniem biblioteki CUDA
  Opis: Celem pracy jest analiza metod i algorytmów rejestracji i przetwarzania sygnałów i obrazów dla potrzeb systemów obrazowania dla zakresu THz. Zadaniem studenta jest zapoznanie się z w.w. algorytmami, implementacja wybranych algorytmów w postaci biblioteki "dll" oraz weryfikacja uzyskanych wyników. Aplikacja powinna być zrealizowana w języku C/ C++.
 9. Przetwarzanie i analiza obrazów w zakresie THz z wykorzystaniem biblioteki OpenCL.
  Opis: Celem pracy jest analiza metod i algorytmów przetwarzania i analizy obrazów dla potrzeb systemów obrazowania THz. Zadaniem studenta jest zapoznanie się z w.w. algorytmami, implementacja wybranych algorytmów w postaci biblioteki "dll" oraz weryfikacja uzyskanych wyników. Aplikacja powinna być zrealizowana w języku C/ C++.
 10. Metody sprzętowego i programowego zwiększania rozdzielczości obrazów z wykorzystaniem biblioteki CUDA
  Opis: Celem pracy jest zaimplementowanie i weryfikacja wybranych metod (algorytmów) zwiększana rozdzielczości obrazów dla potrzeb systemów rejestracji. Aplikacja powinna być zrealizowana w języku C/ C++ i biblioteki CUDA. Projekt obejmuje weryfikację uzyskanych wyników, sprawdzenie efektywności działania, oraz ocenę przydatności
 11. Adaptacyjne metody wyostrzania i odszumiania obrazów. (dekonwolucja) z wykorzystaniem biblioteki CUDA
  Opis: Celem pracy jest zaimplementowanie i weryfikacja wybranych metod (algorytmów) dekonwolucji obrazów dla potrzeb systemów rejestracji. Aplikacja powinna być zrealizowana w języku C/C++ i biblioteki CUDA. Projekt obejmuje weryfikację uzyskanych wyników, sprawdzenie efektywności działania, oraz ocenę przydatności
 12. Cyfrowa korelacja obrazów z wykorzystaniem układów GPU.
  Opis: Celem pracy jest zaimplementowanie i weryfikacja wybranych metod (algorytmów) korelacji i kroskorelacji  obrazów dla potrzeb systemów rejestracji. Aplikacja powinna być zrealizowana w języku C/C++ i biblioteki CUDA/OpenCL. Projekt obejmuje weryfikację uzyskanych wyników, sprawdzenie efektywności działania, oraz ocenę przydatności.
prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Parka
 1. Charakterystyka właściwości elektrooptycznych ciekłokrystalicznych materiałów nematycznych adresowanych dwiema częstotliwościami dla potrzeb wyświetlaczy
  Opis: Celem pracy jest zbadanie właściwości elektrooptycznych wybranych przetworników zawierających kilka materiałów ciekłokrystalicznych wykazujących właściwości zależności przenikalności elektrycznej od częstotliwości. Badania mają na celu wyznaczenie charakterystyk statycznych oraz dynamicznych przetworników ciekłokrystalicznych oraz porównanie ich właściwości z typowymi parametrami wyświetlaczy w zakresie dynamiki oraz parametrów kontrastu. Badania mają na celu uzyskanie przetworników charakteryzujących się bardzo krótkimi reakcji, co zwiększa możliwości aplikacyjne materiałów ciekłokrystalicznych w stosunku do standardowo użytkowanych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych.
 2. Elektrooptyczne właściwości ciekłokrystalicznych nematyków o dużej dwójłomności i małej lepkości
  Opis: Dotychczas stosowane materiały ciekłokrystaliczne w standardowych wyświetlaczach o grubości warstwy ciekłego kryształu wykazują zazwyczaj czasy reakcji rzędu kilkunastu do kilku milisekund, co nie sprzyja dobrej dynamice obrazu uzyskiwanej np. w wyświetlaczach plazmowych posiadających czasy reakcji rzędu mikrosekund. Celem pracy jest zbadanie właściwości elektrooptycznych przetworników ciekłokrystalicznych zawierających materiały ciekłokrystaliczne o dwójłomności Dn powyżej 0.3, co pozwala na stosowanie mniejszych grubości warstwy ciekłego kryształu, a co za tym idzie uzyskania mniejszych napięć sterujących oraz krótszych czasów reakcji przy zachowaniu wyższych wartości kontrastu.
 3. Badanie właściwości przestrajalnych przetworników metamateriałowych z warstwą ciekłego kryształu w zakresie 0,3-3THz
  Opis: Celem pracy jest badanie właściwości fotonicznych przestrajalnych struktur metamateriałowych w zakresie THz zawierających zorientowane warstwy ciekłych kryształów. Zmiana wartości przenikalności warstwy ciekłego kryształu np. za pomocą pola elektrycznego pozwala na uzyskanie struktury przetwornika wykazującej właściwości ujemnego lub dodatniego współczynnika załamania przy różnych konfiguracjach.
 4. Zaprojektowanie przestrajalnych przetworników metamateriałowych na zakres podczerwieni i ocena jego właściwości
  Opis: Celem pracy jest projektowanie, wykonanie i analiza właściwości struktur metamateriałowych dla zakresu podczerwieni z uzyskaniem ujemnego współczynnika załamania w możliwie najszerszym zakresie. Zakres zagadnień jest dość szeroki i zostanie zawężony w uzgodnieniu z zainteresowanym dyplomantem.
dr inż. Jerzy Piotrowski
 1. Mikropaskowy pasmowo-przepustowy pseudo-eliptyczny filtr w paśmie L
  Opis: Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie wymienionego powyżej filtru zawierającego układy sprzężonych rezonatorów w technice mikropaskowej. W ramach pracy należy opracować odpowiednie modele rezonatorów sprzężonych, oraz rezonatora wejściowego/wyjściowego filtru dla potrzeb symulacji obwodowej i elektromagnetycznej za pomocą programu Microwave Office. Modele te winny być zweryfikowane eksperymentalnie. Po badaniach symulacyjnych i optymalizacji filtru należy go wykonać i przeprowadzić pomiary.
 2. Planarny przesuwnik fazy z metamateriałem
  Opis: Celem pracy jest wykonanie projektu i realizacja praktyczna przesuwnika fazy zawierającego odcinki linii metamaterialowych i linie mikropaskowe. Odcinki linii metamteriałowych stanowią odpowiednią kombinację elementów skupionych (cewek i kondensatorów). Jednym z istotnych zadań dyplomanta jest opracowanie modeli linii metamateriałowych użytecznych dla programu Microwave Office. W oparciu o opracowane modele należy zaprojektować przesuwnik fazy, a następnie wykonać i zmierzyć.
 3. Sprzęgacz gałęziowy zawierający linie metamateriałowe
  Opis: Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie sprzęgacza gałęziowego będącego kombinacją linii mikropaskowych i tak zwanych linii metamateriałowych (ang. Composite Right/Left Hand (CRLH) transmission lines). Dyplomant winien opracować modele linii CRLH dla potrzeb symulacji w środowisku Microwave Office oraz zaprojektować zoptymalizowane numerycznie dwa warianty sprzęgacza.
mgr inż. Jerzy Skulski
 1. Filtr pasmowo-przepustowy o małych stratach
  Opis: Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie modelu i pomiary filtru pasmowo-przepustowego o małych stratach w paśmie L.
 2. Mikrofalowy pomiar wilgotności materiałów metodą transmisyjną
  Opis: Celem pracy jest opracowanie algorytmu wyznaczania wilgotność materiałów na podstawie pomiaru transmitancji. Wynik powinien się cechować niezależnościa wyniku od grubości mierzonej warstwy.
dr inż. Marek Sutkowski
 1. Kalibracja przestrzeni pomiarowej dla potrzeb systemu cyfrowej generacji hologramów
  Opis: Zadaniem jest przygotowanie i skalibrowanie systemu do rejestracji serii obrazów obiektu rzeczywistego, na podstawie których zostanie wygenerowany cyfrowy hologram tego obiektu.
 2. Usuwanie struktur periodycznych w obrazach zapisanych cyfrowo
  Opis: Należy przeanalizować możliwe źródła powstawania struktur periodycznych w obrazach zapisanych cyfrowo oraz dokonać przeglądu znanych metod ich usuwania. Wymagane opracowanie oprogramowania pozwalającego na obróbkę obrazów w dziedzinie częstości przestrzennych.
 3. Moduł przetwarzania danych obrazowych z "surowych" danych (typu RAW)
  Opis: Opracować moduł przetwarzania "surowych" danych pochodzących z przetworników obrazu do celu dalszej obróbki adaptacyjnej. Moduł musi zawierać operację demosaicing, odszumiania, wyostrzania, usuwania efektu mory, usuwania efektów sumarycznej aberracji chromatycznej, balansu bieli (itp). Proponowany język programowania JAVA.
 4. Opracowanie stanowiska do zautomatyzowanego pomiaru rozdzielczości dynamicznej wyświetlaczy obrazu
  Opis: Zakres pracy obejmuje stworzenie stanowiska pomiarowego oraz modułu analizy danych pomiarowych. Proponowany język programowania JAVA.
 5. Opracowanie stanowiska do zautomatyzowanego pomiaru rozdzielczości statycznej wyświetlaczy obrazu
  Opis: Zakres pracy obejmuje stworzenie stanowiska pomiarowego oraz modułu analizy danych pomiarowych. Proponowany język programowania JAVA.
dr inż. Agnieszka Szymańska
 1. Projektowanie sieci światłowodowej o dużej przepustowości
  Opis: Celem pracy będzie zaprojektowanie i zbadanie łącz światłowodowych DWDM o dużych przepustowościach. Symulacje będą wykonywane w oprogramowaniu Optsim z wykorzystaniem danych katalogowych urządzeń stosowanych obecnie na rynku.
 2. Wykorzystanie różnych mediów transmisyjnych w sieciach teleinformatycznych
  Opis: Celem pracy będzie zaprojektowanie, zbadanie i porównanie różnego typu sieci teleinformatycznych. Symulacje będą wykonywane między innymi w oprogramowaniu Optsim z wykorzystaniem danych katalogowych urządzeń stosowanych obecnie na rynku.
dr inż. Piotr Witoński
 1. Generator napisów wykorzystujący format skryptów Sub Station Alpha
  Opis: Napisanie wygodnego edytora (typu "WYSIWYG") ścieżki napisów początkowych i końcowych do wzbogacania obrazu z plików wideo. Po zakończeniu edycji program powinien tworzyć plik skryptowy zgodny ze standardem "Sub Station Alpha" pozwalający wyrenderować napisy np. w programie VirtualDub z filtrem "Subtilter".
 2. Generator siatek dyfrakcyjnych i hologramów
  Opis: Napisanie programu tworzącego pliki graficzne z obrazem zadanych siatek dyfrakcyjnych oraz - na podstawie danego obrazu wejściowego - z hologramem (będącym w istocie złożoną siatką dyfrakcyjną). W Internecie dostępne jest narzędzie "CorticalCafe Computer Generated Hologram" realizujące podobną funkcjonalność.